fbpx

GDPR

Information om lagring och behandling av personuppgifter hos Allkontor

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.

VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Det är viktigt för oss att vara öppna med hur dina personuppgifter som du lämnar till oss, eller som vi samlar in på annat sätt, hanteras. I denna informationstext beskriver vi därför hur och varför Allkontor behandlar personuppgifter inom ramen för vår verksamhet. Med Allkontor avser vi Allkontor Teknisk Service AB, Kontor & Miljö i Borlänge AB och Mora Kontorsteam AB. Bolagen är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

Information om Allkontors behandling av dina personuppgifter vid genomförande av köp i butik eller i webbshop lämnas separat.

VARIFRÅN SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Dig själv:

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du ansöker om att bli kreditkund, kontaktar oss, genomför ett köp i butik eller i vår webbshop eller använder våra digitala kanaler. Exempel på uppgifter som vi samlar in från dig är identitetsuppgifter, såsom namn och personnummer, kontaktuppgifter, köphistorik och besöksstatistik.

Informationstjänster:

Vi hämtar viss information från externa informationstjänster, t.ex. i samband med kreditupplysning eller vid upprättande av t ex hyresavtal. Exempel på uppgifter som vi hämtar från externa informationstjänster är namn och kontaktuppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR?

Med stöd av ditt samtycke kan vi behandla dina personuppgifter för att hantera dig som kund, samt för att kommunicera och lämna erbjudanden till dig enligt nedan. Det är frivilligt att lämna ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter, men om du inte lämnar ditt samtycke kan vi inte godkänna en ansökan om att bli kreditkund eller att ingå t ex ett hyresavtal.

Hantera dig som kund

För att hantera dig som kund (ex. hantera din ansökan om att bli kreditkund, för att kunna fakturera och bevaka betalningar, för att besvara förfrågningar från dig, ta hem beställningsvaror) behandlar vi identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer och personnummer (i förekommande fall), kontaktuppgifter och uppgift om genomförda köp.

Kommunikation och lämnande av erbjudanden

I syfte att kommunicera relevant information med dig och lämna generella och personliga erbjudanden om Allkontors varor och tjänster behandlar vi identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer, personnummer (i förekommande fall), kontaktuppgifter, t.ex. adress, telefonnummer och e-postadress, uppgift om genomförda köp, uppgifter om ditt digitala beteende vid din användning av Allkontors digitala tjänster, t.ex. besöks- och sökhistorik på hemsida och i webbshop, samt information som inhämtas från externa informationstjänster (se nedan). Erbjudanden kommuniceras till dig i olika kanaler, såsom via brev, e-post, SMS, på Webbplatsen och andra digitala kontaktvägar, ex. i Allkontors profiler på sociala medier.

Uppföljning och utvärdering

Vi behandlar uppgift om köphistorik i syfte att ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utvärdering av vår verksamhet. Behandlingen sker med stöd av en s.k. intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra uppföljning och utvärderingar och kräver därför inte ditt samtycke.

MOTTAGARE SOM VI DELAR INFORMATION MED

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Allkontor. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina uppgifter.

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall överföra dina personuppgifter till andra mottagare, ex. myndigheter och utvalda företag, än de som angivits ovan om det är nödvändigt för vissa syften.

Mottagare

Syfte

Laglig grund för överföringen

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det.

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Domstol, motparter etc.

I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och
försvara rättsliga anspråk

Potentiella köpare och säljare

Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du är kund hos oss och 24 månader därefter för att uppfylla ändamålen med vår behandling, i vissa fall kan dock uppgifter finnas kvar längre, som till exempel uppgifter för ekonomisk bokföring. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Närmare information om hur länge dina personuppgifter bevaras kan fås på begäran.

DINA RÄTTIGHETER

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett k. registerutdrag.

Begära rättelse

Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften ska rättas.

Återkalla samtycke med framtida verkan

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande.

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål

Motsätta dig behandling för direktmarknadsförings-ändamål

Du har även rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla till detta till oss, ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket.

Från och med den 25 maj 2018 har du även rättigheterna nedan om det följer av gällande dataskyddslagstiftning.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på en intresseavvägning

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar således endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

VEM KONTAKTAR JAG VID FRÅGOR?

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Allkontor Teknisk Service AB

Org nr 556268-6823
Postadress: Södra Skeppsbron 28
802 84 GÄVLE
E-post: info.gavle@allkontor.com
Tefonnummer: 026-10 98 77

Kontor & Miljö i Borlänge AB

Org nr 556453-9111
Postadress: Forskargatan 4,
781 70 BORLÄNGE
E-post: info.borlange@allkontor.se
Tefonnummer: 0243-79 23 40

Mora Kontorsteam AB

Org nr 556408-7558
Postadress: Skålmyrsvägen 34,
792 50 MORA
E-post: info.mora@allkontor.se
Telefon: 0250-160 75

Om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Den här webbplatsen använder sig av så kallade “tillfälliga cookies” eller “session-cookies” som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare samt så kallade “varaktiga cookies”, som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra sajten bättre för dig som besökare och kund. 

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer